Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy? Dat leest u hieronder.

Algemeen

De nieuwe Europese Verordening geldt vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten met betrekking tot die verwerking.  

Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast geldt een privacy beleid voor onze website, welke beiden op de website www.deovernamecoach.nl te vinden zijn.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens als klant van de OvernameCoach?

Om diensten correct en zorgvuldig te kunnen verrichten en/of uw opdrachten goed en zorgvuldig te kunnen verrichten, hebben we van u enkele gegevens nodig. Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het opstellen van documenten (correspondentie, overeenkomsten, verzoekschriften, aanvragen en dergelijke), maar ook voor onze administratie, en het archief/de opslag van uw dossier, maar ook voor het opmaken van de factuur voor de verrichte diensten.

Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.

Wat zijn de plichten van de OvernameCoach?

Wij zijn volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt. Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van diensten;
  • voor de tenaamstelling van uw factuur;
  • voor het voeren van een deugdelijke administratie
  • voor het deugdelijk archiveren en bewaren van uw gegevens
  • voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;
 • Als de OvernameCoach een of meer werknemers zou inschakelen voor het verrichten van diensten, dan gaan zij ieder vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is alsdan schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van die medewerkers;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;
 • Gegevens worden in beginsel niet buiten de EU opgeslagen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben.

Voor de benodigde gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk zou zijn.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mailbericht kenbaar maken aan de OvernameCoach.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle door de OvernameCoach ingezette medewerkers of dienstverleners zullen ieder de verplichting opgelegd krijgen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een derde niet zonder uw toestemming toegang tot persoonsgegevens krijgt. Dus uw toestemming is dan vereist.

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen in beginsel geen gegevens met derden uit. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid of deze verklaring te wijzigen.

Hebt u vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@deovernamecoach.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Privacybeleid Website

Website en verantwoordelijke

Deze website wordt beheerd door de OvernameCoach, hierna te noemen: Verantwoordelijke, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61538205.

Met betrekking tot de bescherming van privacy geldt het navolgende beleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het bezoeken van de website wordt het door u gebruikte IP-adres bij ons bekend. Overige gegevens worden bij ons niet bekend.

Toestemming voor verwerking

Door gebruik te maken van onze website geeft u ons uitdrukkelijk, doch herroepelijke toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna omschreven.

Grondslag verwerking gegevens

De OvernameCoach gebruikt deze gegevens alleen met uw toestemming.

Bescherming en SSL certificaat

In beginsel bewaren we geen persoonsgegevens, maar mogelijk bewaren we alleen de IP-adressen in het kader van Google Analytics (zie hierna). Die gegevens bewaren wij in de zin van de AVG op een beveiligde server en nemen consequent de juiste en meest geavanceerde technische en organisatorische maatregelen om die gegevens adequaat en naar de laatste stand van zaken te beschermen. De OvernameCoach garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze eventuele samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. De website is voorzien van een zogenoemd SSL-certificaat. Dat maakt dat het een beveiligde omgeving is voor bezoekers van de website.

Google Analytics

Wij behouden ons het recht voor Google Analytics te gebruiken, te weten een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Deze service maakt gebruik van `cookies’ teneinde te kijken hoe bezoekers de website gebruiken. Daarmee kunnen wij voor u de website optimaliseren.

Deze informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres worden door Google opgeslagen op servers van Google, mogelijk buiten de EU.

Deze informatie wordt geanalyseerd door Google en op basis daarvan kunnen wij de website verbeteren, optimaliseren en bepaalde diensten aanbieden. Het is Google toegestaan deze informatie alléén aan derden te verschaffen, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zij zal uw IP-adres dus niet met andere gegevens combineren, waarover zij uit andere hoofde beschikt of die u zelf aan Google verstrekt heeft.
U kunt cookies uitzetten of weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te kiezen. Wellicht kunt u dan niet alle mogelijkheden van onze website gebruiken.

Uw gegevens verwijderen?

Stuur ons een e-mail en wel naar info@deovernamecoach.nl. Of per brief aan: de OvernameCoach, adres: Grindweg 82 3055 VD Rotterdam. Wij voldoen zo snel mogelijk aan uw verzoek. Zie voor uw rechten als betrokkene ons algemene privacy statement (op de website).

Cookiebeleid

Algemeen

Dit cookiebeleid maakt onderdeel uit van het gehele privacy beleid van de OvernameCoach.

Met betrekking tot de bescherming van privacy geldt het navolgende cookiebeleid.

Wat is een cookie eigenlijk?

Een cookie is een digitaal bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie wordt bepaalde informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld wat u eerder bezocht heeft op de website, maar ook wat u gedaan hebt op deze website. De reden is om u te helpen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Om de website te optimaliseren en bepaalde onderdelen uit te lichten en bepaalde sub-pagina’s te veranderen die minder vaak bezocht worden. Om het gebruik van de website en alle sub-pagina’s en onderdelen makkelijker te maken. Om te meten welke informatie onze bezoekers het meest gewenst vinden en hoe zij deze informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Algemene cookies
Deze cookies zetten we alleen in tijdens uw bezoek. Zij worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden hierdoor welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt. Dat maakt het voor ons mogelijk onze diensten daar op af te stemmen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, in de vorm van ‘Google-Analytics’. Hiermee houden wij het bezoekersgedrag van alle bezoekers bij. Daardoor krijgen we rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dat helpt ons de  website vervolgens te verbeteren. Het gaat dus niet om het opslaan van uw persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw bezoek aan onze website.

Social media cookies
Op onze website vindt u ook zogenoemde buttons. Hiermee kunt u onze berichten of webpagina’s ‘liken’ op social media. Deze buttons werken via de social media platformen zelf. Deze platformen geven in hun privacyverklaring aan wat zij via de cookies met uw gegevens doen.  Wij hebben daar geen invloed op.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor de privacy-verantwoordelijke bij de OvernameCoach benaderen via het mailadres: info@deovernamecoach.nl of per telefoon 0622924422. Zie ook het algemene privacy statement.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

U kunt cookies zelf ook uitschakelen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons cookiebeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons cookiebeleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar: info@deovernamecoach.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.